ERITYISALANA JOUKKOLIIKENNE
 
KANSISIVU
 


Tampereen raitiotien infran ja kaluston hankinta

Tilaajan eli Tampereen kaupungin asiantuntija raitiotien hankintamuodon sunnittelussa, infra-allianssin ja kaluston hankinnassa sekä allianssin kehitysvaiheen infrasuunnittelussa 2014–2016. Hankkeen kokonaisbudjetti on 330 M€.

Syksyllä 2014 selvitettiin raitiotien teknistaloudellisiin ominaisuuksiin ja Tampereen aikatauluun parhaiten sopiva hankintamuoto. Työ sisälsi raitiotiejärjestelmän ominaisuuksien ja reunaehtojen selvittämisen hankintaa valmistelleelle työryhmälle. Kun hankintamuodot oli valittu, työ jatkui hankinta-asiakirjojen laadinnalla raitiotiejärjestelmälle ominaisten teknisten, toiminnallisten ja taloudellisten seikkojen osalta. Kalustohankinnassa asiakirjojen päävastuu on Alkutieto Oy:llä. Toimeksiantoon kuuluu myös osallistuminen hankintojen arviointiryhmiin.

Infra-allianssin hankinta päättyi kesäkuussa 2015, jonka jälkeen välittömästi alkoi allianssin kehitysvaihe. Työ jatkuu kehitysvaiheen raitiotieteknisenä ja -taloudellisena asiantuntijana ja suunnittelijana. Kehitysvaihe valmistuu hankesuunnitelmaan ja sitovaan rakentamiskustannukseen syksyllä 2016.

Kalustohankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä, jossa työhön kuuluu hankinta-asiakirjojen päävastuun lisäksi vastuu neuvotteluista ja tarjousten kehittymisestä. Hankinta ratkeaa aikataulun mukaan marraskuussa 2015.

Työn yhteistyökonsultteina ovat Vison Alliance Partners Oy, Inspira Oy, Sweco PM Oy ja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

Tampereen raitiotie Itsenäisyydenkatu

Tampereen ja Turun katuraitiotien yleissuunnittelu

Tilaajan asiantuntijakonsultti raitiotien sunnittelussa ja yleissuunnitelman hankinnassa ja toteutuksessa 2012–2014. Työ sisälsi raitiotien teknisen määrittelyn, tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelun, suunnittelutyön kilpailutuksen sekä suunnittelun valvonnan ja tilaajan avustamisen työn yksityiskohdissa ja viimeistelyssä. Työ alkoi Tampereen kaupungin toimeksiantona. Turun kaupunki liittyi myöhemmin yleissuunnittelutyön kilpailutukseen. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti siirtymisestä yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja raitiotien toteutuksen kilpailutukseen 16.6.2014. Yleissuunnitelman yhteistyökonsultteina toimivat Ramboll Finland Oy ja WSP Finland Oy.

Saavutettavuuskartta

Raitiovaunujen uushankinta

HKL-liikelaitoksen raitioliikenneyksikön uusien raitiovaunujen hankintaprosessin konsultointi. Pitkäaikainen sopimus alkaen syksystä 2008. Työ sisälsi vaunun konseptisuunnittelua, tarjousasiakirjojen valmistelua, tarjousten arviointia ja hankintasopimuksen valmistelua sekä esisarjavaiheen loppuunsaattamisen tuen. Kahden prototyyppivaunun vastaanotto ja koeajot alkoivat 2013. Sarjatuotannon vaunujen toimitukset alkavat 2015.

Artic Hakaniemi

Henkilökunta raidejoukkoliikenteessä

Selvitys asiakaspalveluhenkilökunnan käytösä HKL:n metro- ja raitioliikenteessä. Arvioitu vaikutusta koettuun turvallisuuteen, matkustajamääriin sekä liikenteenhoidon talouteen. HKL:n julkaisusarja B:11/2009. Linkki työhön, PDF 1,4 Mt.

Henkilkunta kansi

Mennäänkö metrolla? – Joukkoliikenteen uusi aika

Nykyaikaista joukkoliikennettä, sen kehitystä ja mahdollisuuksia sekä kaupunkisuunnittelua käsittelevä runsaasti kuvitettu tietokirja. Kirja esittelee toteutuneita joukkoliikenne- ja kaupunkirakenneratkaisuja useista Euroopan maista. Saatavana kirjakaupoista. Julkaistu 2007.

Paikallisjunaliikenteen toteuttamisedellytykset rataosilla Turku–Loimaa ja Turku–Salo

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäselvityksen yhteydessä tehty selvitys paikallisjunaliikenteestä Turusta Loimaalle ja Saloon. Työssä on alustava liikennöintisuunnitelma, matkustajamääräennuste ja kannattavuusarvio. Työ on valmistunut 2007. Linkki työhön, PDF 1,6 Mt.

Raitiotien kaupunkikehitysvaikutukset Raisiossa

Raision kaupungin tilauksesta tehty suunnitelma Raision keskusta-alueen kehittämisestä siten, että Raisiosta on raitiotieyhteys Turkuun. Työhön sisältyi arkkitehti Tommy Gustaffsonin diplomityö. Työ sisältää Raision keskusta-alueen maankäytön kehityssuunnitelman sekä suunnitelman raitiotiestä Raision alueella ja arvion raitiotien kaupunkitalousvaikutuksista. Työ on valmistunut 2007.

Uusikaupunki–Turku henkilöjunaliikenteen toteuttamisselvitys

Osana Vakka-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehty selvitys henkilöjunaliikenteen palauttamisesta Uudenkaupungin ja Turun välille. Työ on tehty 2005. Työ sisältää alustavan liikennöintisuunnitelman aikatauluineen, matkustajamääräennusteen, kannattavuusarvion sekä alustavan arvion radalla tarvittavista investoinneista. Linkki työhön, PDF 1,7 Mt.

Paikallisen raideliikenteen toteuttamismahdollisuudet Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen liiton tilauksesta vuonna 2004 valmistunut selvitystyö päivitti vuoden 2000 paikallisliikenneselvityksen ja vuoden 2002 pikaraitiotieselvityksen kustannukset ja lipputulotiedot. Lisäksi arvioitiin raiteiden rakentamisen kiinteistötaloudellisia vaikutuksia. Linkki työhön, PDF 3 Mt.

Yleiskaavaehdotus Espoon Histaan

Harjoitustyönä TKK:ssa työryhmänä tehty osayleiskaava ja liikennejärjestelmä vuodelta 2006. Joukkoliikenneratkaisuna kevyt paikallisjunarata Espoon keskuksesta. Histan alueella kolme pysäkkiä. Ratkaisu sallii ELSA-radan toteuttamisen Histan ohi Turunväylän käytävässä maakuntakaavan mukaisesti.

Yleiskaavaehdotus Hyrylän varuskuta-alueelle

Opiskelijakilpailuna TKK:ssa työryhmänä tehty osayleiskaava ja liikennejärjestelmä vuodelta 2006. Joukkoliikenneratkaisuna pikaraitiotieyhteys Keravalta Hyrylän keskustaan. Kaavoituksen perusratkaisu identiteetiltään erilaisten persoonallisten kylien nauha. Henkilöautoilu kylissä ulkosyöttöinen, keskustat rakentuvat kävelyalueina raitiotiepysäkin ympärille. Toinen palkinto.

Linkki aluetta kuvaavaan kuviteltuun lehtiartikkeliin, PDF 120 kt.

Viitesuunnitelma Porin Aittaluotoon

Harjoitustyö TKK:lla 2006. Porin Aittaluodon teollisuusalueen kaupunkiuudistus, osayleiskaavaluonnos ja kaupunkitilalliset ratkaisut. Suunnitelma tukeutuu rengasmaiseen raitiolinjaan, joka kytkee alueen Porin keskustaan ja rautatieasemaan. Korttelirakenne toistaa Porin vanhaa ruutkaavaa ja sen rakennusten mittakaavaa. Raitiotie on mahdollista toteuttaa edullisesti yksiraiteisena ja käytetyn vaunukaluston kanssa.

Linkki koko alueen havainnekuvaan.

Asemakaava Santahaminan Radioniemeen

Harjoitustyö TKK:lla 2005. Asumalähiö 1500 asukkaalle palveluineen rakentuen pien- ja kerrostaloista. Tukeutuu Laajasalon raitiotien laajennukseen Santahaminaan. Aluella kävelykeskusta ja tonttikadut ovat pihakatuja.

Raitiovaunu tulee taas

Yleistajuinen kirja modernista raitioliikenteestä, Light Railista. Kirjoittaja Antero Alku, 2002.


Sivun päivitys 24.7.2015.

 
HENKILÖT
YHTEYSTIEDOT
PERUSTIETOA
TYÖT