ERITYISALANA JOUKKOLIIKENNE
 
Suomeksi
KANSISIVU
 


Tampereen raitiotien infran ja kaluston hankinta

Tilaajan eli Tampereen kaupungin asiantuntija raitiotien hankintamuodon sunnittelussa, infra-allianssin ja kaluston hankinnassa sekä allianssin kehitysvaiheen infrasuunnit­te­lussa. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 390 M€, mikä koostuu Raitiotieallianssin noin 285 M€:n tavoitekustannuksesta ja noin 105 M€:n vaunu- ja kunnossapitohan­kinnasta.

Alkutiedon osaaminen elinkaariperiaatteessa toi Tampereen kaupungille noin 140 M€:n hyödyn raitiovaunuhankinnassa verrattuna perinteiseen, vaunujen hintaan perustuvaan hankintatapaan.

Raitiotien radan ja varikon rakentaminen käynnistyi vuoden 2017 alussa. Raitiovaunu­jen kilpailutus ratkesi syksyllä 2016. Hankintavalituksen jälkeen 19 vaunun ja 10 vuo­den kunnossapidon hankintasopimus optioineen allekirjoitettiin 16.10.2017. Raitiovau­nujen suunniteltu käyttöikä on 40 vuotta ja kunnossapitosopimus voidaan laajentaa 40 vuoteen asti. Raitio­lii­kenne Tampereella alkaa vuonna 2021.

Syksyllä 2014 selvitettiin raitiotien teknistaloudellisiin ominaisuuksiin ja Tampereen aikatauluun parhaiten sopiva hankintamuoto. Työ sisälsi raitiotiejärjestelmän ominai­suuksien ja reunaehtojen selvittämisen hankintaa valmistelleelle työryhmälle. Kun han­kin­tamuodot oli valittu, työ jatkui hankinta-asiakirjojen laadinnalla raitiotiejärjestel­mälle ominaisten teknisten, toiminnallisten ja taloudellisten seikkojen osalta. Kalusto­hankinnassa asiakirjojen päävastuu oli Alkutieto Oy:llä. Toimeksiantoon kuului myös osallistuminen hankintojen arviointiryhmiin.

Infra-allianssin hankinta päättyi kesäkuussa 2015, jonka jälkeen välittömästi alkoi allianssin kehitysvaihe. Alkutiedon tehtävä jatkui kehitysvaiheen raitiotieteknisenä ja -taloudellisena asiantuntijana ja suunnittelijana. Kehitysvaihe valmistui syksyllä 2016, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto teki lopullien raitiotien toteutuspäätöksen 6.11.2016. Rakennustyöt alkoivat vuoden 2017 alussa. Alkutiedon työ jatkui allianssin asiantun­tijana.

Kalustohankinta toteutettiin neuvottelumenettelyllä. Hankintapäätös syntyi syksyllä 2016 ja markkinaoikeus ratkaisi päätöksestä tehdyn valituksen Tampereen hyväksi lokakuussa 2017. Hankintasopimus allekirjoitettiin 16.10.2017. Alkutiedon toi­mek­siantoon kuului tarjouspyynnön tekninen aineisto kokonaisuudessaan sekä aineiston englanninkielinen käännös, sopimuksen valmistelu yhdessä lainopillisen avustajan kanssa, vastuu neuvotteluista teknisten kysymysten osalta ja hankintaratkaisu sekä sopimuskatselmus. Toimeksianto jatkui valitusprosessiin liittyvien asiakirjojen laati­misella teknisten ja kaupallisten perusteiden osalta.

Työn yhteistyökonsultteina olivat Vison Alliance Partners Oy, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Inspira Oy ja Sweco PM Oy.

Tampereen raitiotie Itsenäisyydenkatu

Tampereen ja Turun katuraitiotien yleissuunnittelu

Tilaajan asiantuntijakonsultti raitiotien sunnittelussa ja yleissuunnitelmien hankinnassa ja toteutuksessa 2010–2014. Työ sisälsi raitiotien teknisen määrittelyn, tarjouspyyntö­asiakirjojen valmistelun, suunnittelutyön kilpailutuksen sekä suunnittelun valvonnan ja tilaajan avustamisen työn yksityiskohdissa ja viimeistelyssä. Työ alkoi Tampereen kaupungin toimeksiantona. Turun kaupunki liittyi myöhemmin yleissuunnittelutyöhön.

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti siirtymisestä yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja raitiotien toteutuksen kilpailutukseen 16.6.2014. Yleissuunnitelman yhteistyö­kon­sult­teina toimivat Ramboll Finland Oy ja WSP Finland Oy.

Saavutettavuuskartta

Raitiovaunujen uushankinta Helsinkiin

HKL-liikelaitoksen raitioliikenneyksikön uusien raitiovaunujen hankintaprosessin konsultointi. Pitkäaikainen sopimus alkaen syksystä 2008. Työ sisälsi vaunun kon­sep­tisuunnittelua, tarjousasiakirjojen valmistelua, tarjousten arviointia, hankintasopi­muksen valmistelua, hankintaratkaisun sekä esisarjavaiheen loppuunsaattamisen tuen. Hankintapäätös 40 vaunusta tehtiin 2011. Hankintaoptioita on lunastettu 20 perus­vaunua ja 29 alkuperäistä vaunua pidempää versiota.

Hankintapäätöksen jälkeen kilpailutettiin vaunun muotoilu, jossa Alkutiedon tehtävänä oli kilpailutusasiakirjojen laadinta ja hankintaratkaisun valmistelu.

Kahden prototyyppivaunun vastaanotto ja koeajot alkoivat 2013. Sarjatuotannon vau­nu­jen toimitukset alkoivat 2015. Vaunuoptioiden kanssa toimitukset jatkuvat edelleen.

Artic Hakaniemi

Henkilökunta raidejoukkoliikenteessä

Selvitys asiakaspalveluhenkilökunnan käytöstä HKL:n metro- ja raitioliikenteessä. Arvioitu vaikutusta koettuun turvallisuuteen, matkustajamääriin sekä liikenteenhoidon talouteen. HKL:n julkaisusarja B:11/2009. Linkki työhön, PDF 1,4 Mt.

Henkilkunta kansi

Mennäänkö metrolla? – Joukkoliikenteen uusi aika

Nykyaikaista joukkoliikennettä, sen kehitystä ja mahdollisuuksia sekä kaupunki­suunnittelua käsittelevä runsaasti kuvitettu tietokirja. Kirja esittelee toteutuneita joukkoliikenne- ja kaupunkirakenneratkaisuja useista Euroopan maista. Saatavana kirjakaupoista tai Alkutieto Oy:stä. Julkaistu 2007.

Paikallisjunaliikenteen toteuttamisedellytykset rataosilla Turku–Loimaa ja Turku–Salo

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäselvityksen yhteydessä tehty selvitys paikallis­junaliikenteestä Turusta Loimaalle ja Saloon. Työssä on alustava liikennöinti­suunni­telma, matkustajamääräennuste ja kannattavuusarvio. Työ on valmistunut 2007. Linkki työhön, PDF 1,6 Mt.

Raitiotien kaupunkikehitysvaikutukset Raisiossa

Raision kaupungin tilauksesta tehty suunnitelma Raision keskusta-alueen kehittämi­sestä siten, että Raisiosta on raitiotieyhteys Turkuun. Työhön sisältyi arkkitehti Tommy Gustaffsonin diplomityö. Työ sisältää Raision keskusta-alueen maankäytön kehitys­suun­nitelman sekä suun­nitelman raitiotiestä Raision alueella ja arvion raitiotien kaupunkitalousvaikutuksista. Työ on valmistunut 2007.

Uusikaupunki–Turku henkilöjunaliikenteen toteuttamisselvitys

Osana Vakka-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehty selvitys henkilöjunalii­kenteen palauttamisesta Uudenkaupungin ja Turun välille. Työ on tehty 2005. Työ sisältää alustavan liikennöintisuunnitelman aikatauluineen, matkustajamääräennusteen, kannattavuusarvion sekä alustavan arvion radalla tarvittavista investoinneista. Linkki työhön, PDF 1,7 Mt.

Paikallisen raideliikenteen toteuttamismahdollisuudet Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen liiton tilauksesta vuonna 2004 valmistunut selvitystyö päivitti vuoden 2000 paikallisliikenneselvityksen ja vuoden 2002 pikaraitiotieselvityksen kustannukset ja lipputulotiedot. Lisäksi arvioitiin raiteiden rakentamisen kiinteistö­taloudellisia vaikutuksia. Linkki työhön, PDF 3 Mt.

Raitiovaunu tulee taas

Yleistajuinen kirja modernista raitioliikenteestä, Light Railista. Kirjoittaja Antero Alku, 2002.

Työt jatko-opintojen yhteydessä

Yleiskaavaehdotus Espoon Histaan

Harjoitustyönä TKK:ssa työryhmänä tehty osayleiskaava ja liikennejärjestelmä vuodelta 2006. Joukkoliikenneratkaisuna kevyt paikallisjunarata Espoon keskuksesta. Histan alueella kolme pysäkkiä. Ratkaisu sallii ELSA-radan toteuttamisen Histan ohi Turunväylän käytävässä maakuntakaavan mukaisesti.

Yleiskaavaehdotus Hyrylän varuskuta-alueelle

Opiskelijakilpailuna TKK:ssa työryhmänä tehty osayleiskaava ja liikennejärjestelmä vuodelta 2006. Joukkoliikenneratkaisuna pikaraitiotieyhteys Keravalta Hyrylän keskustaan. Kaavoituksen perusratkaisu identiteetiltään erilaisten persoonallisten kylien nauha. Henkilöautoilu kylissä ulkosyöttöinen, keskustat rakentuvat kävelyalueina raitiotiepysäkin ympärille. Toinen palkinto.

Linkki aluetta kuvaavaan kuviteltuun lehtiartikkeliin, PDF 120 kt.

Viitesuunnitelma Porin Aittaluotoon

Harjoitustyö TKK:lla 2006. Porin Aittaluodon teollisuusalueen kaupunkiuudistus, osayleiskaavaluonnos ja kaupunkitilalliset ratkaisut. Suunnitelma tukeutuu rengasmaiseen raitiolinjaan, joka kytkee alueen Porin keskustaan ja rautatieasemaan. Korttelirakenne toistaa Porin vanhaa ruutkaavaa ja sen rakennusten mittakaavaa. Raitiotie on mahdollista toteuttaa edullisesti yksiraiteisena ja käytetyn vaunukaluston kanssa.

Linkki koko alueen havainnekuvaan.

Asemakaava Santahaminan Radioniemeen

Harjoitustyö TKK:lla 2005. Asumalähiö 1500 asukkaalle palveluineen rakentuen pien- ja kerrostaloista. Tukeutuu Laajasalon raitiotien laajennukseen Santahaminaan. Aluella kävelykeskusta ja tonttikadut ovat pihakatuja.

 


Sivun päivitys 18.10.2017.

 
HENKILÖT
YHTEYSTIEDOT
PERUSTIETOA
TYÖT