ERITYISALANA JOUKKOLIIKENNE
 
Suomeksi
KANSISIVU
 


Kaupunkiliikenteen asiantuntijapalvelut

Tarjoamme konsultointi- ja koulutuspalveluita kaupunki- ja joukkoliikenteen, erityisesti kaupunkiraideliikenteen alueelta.

Työmme perustana on uusin alan kansainvälinen tutkimustieto sekä kokemukset useista eri kaupungeista niissä toteutetuista liikenneratkaisuista. Hallitsemme elinkaariperiaatteen (Life Cycle Approach), jolla liikennejärjestelmää tai sen osaa tarkas­tellaan koko elinkaaren ajalta sekä teknisesti että taloudellisesti.

Erityisosaamisemme on kevyessä raideliikenteessä, joukko­lii­ken­teen käyttötaloudessa ja kaupunkitaloudessa sekä joukkoliiken­teen liikenneympäristössä sekä detaljitasolla että kaavoitus­rat­kai­suina.

Suomalaisena yrityksenä ymmärrämme myös pohjoismaisen ilmaston haasteet. Miten tehdään rataa routivaan maahan, kuinka hallitaan pitkät pakkasjaksot ja miten toimitaan nopeissa lämpötilan vaihteluissa.

Hallitsemme myös hankintajuridiikan ja julkisten hankintojen prosessit yhdessä tilaajan käyttämien oikeudellisten palveluiden kanssa.

Esimerkkejä palveluistamme

Tilaajan asiantuntija

Tilaajan asiantuntija on henkilö, joka avustaa hankintayksikköä, kuten kaupunkia tai kuntayhtymää, joukkoliikenteeseen liittyvässä hankinnassa.

  • Asiantuntija tarjoaa tilaajan käyttöön hankintaan liittyvää osaamista, jota tilaajalla ei ole tai johon tilaajalla ei ole riittävästi resursseja.
  • Asiantuntija auttaa tilaajaa hankinnan valmistelusta lähtien määrittelemään tilaajan tarpeita ja siten hankinnan laajuutta ja kohdetta.
  • Hankinnan toteutuksessa asiantuntija avustaa kilpailutuksessa sekä ohjaa, valvoo ja tarvittaessa avustaa ja tukee toimittajaa hyvään lopputulokseen.

Tilaajan asiantuntija on tilaajan luottohenkilö, jonka tehtävä on valvoa tilaajan etua. Tilaajan apuna olevan ulkopuolisen asian­tun­tijan etu on, että hän tuntee alan mahdollisesti tilaajaa laa­jem­min, koska asiantuntijalla on kokemus muidenkin tilaajien hankkeista.

Raideliikenteen yhteydessä erityinen etu on, että yksittäiset tilaajat tekevät hankintoja harvoin, mutta ulkopuolinen asian­tuntija on jatkuvasti mukana hankkeissa ja omaa siten tuoreen kokemuksen.

Järjestäemien hankinta ja toteutus

Laajennettaessa järjestelmää tai perustettaessa uusi järjestelmä tulee alussa määriteltäväksi, millä tavoin järjestelmä organi­soidaan ja hankitaan. Tilaaja voi ottaa järjestelmän kokonaan hoidettavaksi itse tai suurenkin kokonaisuuden voi ostaa yhdellä kaupalla valmiina toteutuksena ja sisältäen myös järjestelmän operoinnin ja ylläpidon.

Hankinta- ja toteutusmuodon valinta tehdään tilaajan toiveiden ja vallitsevien olosuhteiden perusteella. Kokenut konsultti kykenee määrittelemään tilaajalle parhaiten sopivat hankinta- ja tote­utus­tavat.

Kalustotekninen konsultointi

Asiantuntijapalvelua raideliikennekaluston teknisissä ky­sy­myk­sissä, kuten kaluston perusrakenne ja -mitoitus, kapasiteetin optimointi ja toiminnalliseen rakenteeseen liittyvät kysymykset.

Avustamme kaluston ja sen kunnossapidon hankinnassa lähtien tarpeen määrittelystä. Hoidamme kilapilutuksen ja käyttöönoton sekä avustamme mahdollisissa hankintavalituksissa.

Järjestelmäselvitykset

Liikennejärjestelmän perusselvitys on tutkimus liikenne­jär­jes­tel­män toimivuudesta ja taloudesta kaupunkiympäristössä strate­gia­tasolla.

Selvitys voi sisältää vertailun erilaisten ratkaisujen kesken. Sel­vi­tyksen lähtökohtana ovat alueen paikkatieto väestön asukas- ja työpaikkamääristä sekä asiointikohteista. Selvityksen tuloksena on kuvaus järjestelmän teknisistä perusratkaisuista, luonnos väy­listä ja linjoista sekä arvio liikennetaloudesta ja vaikutuksesta kaupunkitalouteen. Toimeksiannon laajuudesta riippuen selvi­tykseen voi sisältyä myös muita arvioita, kuten ympäristö­vai­ku­tuk­set ja maankäyttövaikutukset.

Kaupunkitaloudellinen arvio

Arvioidaan liikennejärjestelmän vaikutusta kaupunkitalouteen, kuten infrastruktuurin rakentamiskustannuksiin, maan ja kiin­teis­töjen arvoihin ja kaupungin kassavirtaan. Tuloksena on arvio liikennejärjestelmän kannattavuudesta sekä yhteiskuntatalouteen että kaupungin kassaan.

Järjestelmävertailu

Vertaillaan vaihtoehtoisia liikennejärjestelmiä sekä toimivuuden että talouden kannalta. Vertailu voidaan tehdä sekä erilaisten joukkoliikennejärjestelmien kesken että vertailemalla joukko­lii­ken­nettä ja yksityisautoilua joukkoliikenteen vaihtoehtona. Tuloksena on tilaajan valitseman kriteerin mukainen suositus liikennejärjestelmäksi.


Sivun päivitys 18.10.2017.

 
HENKILÖT
YHTEYSTIEDOT
PERUSTIETOA
TYÖT