ERITYISALANA JOUKKOLIIKENNE
 
Suomeksi
KANSISIVU
 


Perustietoa kaupunkiliikenteestä

Liikenne- vai kaupunkikehitys? | Elinkaariperiaate
| Kaupunkiliikenteen synty |
| Henkilöauto muutti kaupunkisuunnittelun |
| Joukkoliikenteen uusi tuleminen |
| Joukkoliikennekaupungin idea ja edellytykset |
| Kaupunkiliikenteen ominaisuuksia |

Kirjoittajan ylläpitämä laaja kaupunkiliikennesivusto

Liikenne- vai kaupunkikehitys?

Reims

Kuva yllä: Ranskan Reimsin ennen nuhruinen ja autojen täyttämä pääkatu on nykyään viihtyisä ja menestyvä kauppakatu.

Euroopan uudet raitiotiet ovat muuttaneet kaupunkien liikennejärjestelmää, mutta myös itse kaupunkia, erityisesti sen keskustaa. Useissa kaupungeissa tämä on ollut tarkoitus ja tavoite. Autojen täyttämä vanha keskusta on haluttu muuttaa viihtyisäksi kaupunkilaisten olohuoneeksi, jonne tuleminen ei edellytä autoa eikä ajokorttia.

Useissa kaupungeissa raitiotien rakentamisen yhteydessä on saneerattu katutilaa ja jopa rakennusten julkisivuja. Kun työt on tehty raitiotien rakentamisen yhteydessä, ympäristörakentamisen kustannukset on laskettu raitiotien kokonaiskustannuksiin, jotka ovat voineet tämän vuoksi kaksinkertaistua. Toisaalta useissa maissa kaupunkiympäristön ja joukkoliikenteen kohentamisen tuomaa hyötyä saa verottaa kulujen kattamiseksi. Kaikki siis voittavat, kun liike-elämä menestyy paremmin ja kaupunki pystyy menestyksen tuloilla kustantamaan menestymisen edellytykset.

Toisenlainen kaupunkikehityshyöty on mahdollisuus kasvattaa kaupunkia sisäänpäin. Raitiotie on tehokkain keino käyttää liikennetilaa. Raitiotien varrelle on mahdollista rakentaa enemmän asuntoja ja toimitilaa kuin autojen käytössä olevalle tieverkolle. Kaupunkilaisten hyöty on matka-ajan ja matkakustannusten lyheneminen sekä kaupungin palveluiden saavutettavuuden paraneminen. Kaupungin hyöty on kunnallistekniikan ja esirakentamisen kustannusten aleneminen maankäytön tehostuessa.

Elinkaariperiaate

Joukkoliikennejärjestelmä tai mikään sen osa ei ole kerta­käyttö­tuote. Erityisesti raideliikenteen osat, kalusto ja infrastruktuuri, ovat erittäin pitkäikäisiä. Kalusto ja rata sekä niihin liittyvät ra­kenteet ovat käytössä 30–50 vuotta. Niiden käytön aikana syntyy kustannuksia hyvinkin 3–5 kertaa niin paljon kuin hankinnassa investointiin.

Elinkaari­periaate (Life Cycle Approach, LCA) on laajempi asia kuin elinkaarikustannukset (Life Cycle Cost, LCC). Elinkaari­periaate tarkoittaa, että hankinnan tuleva elinkaari otetaan huo­mioon jo suunnitteluvaiheessa. Sekä rakenteelliset että toimin­nalliset ratkaisut perustetaan siihen, että vaunu, laite tai rakenne on käytössä kymmeniä vuosia, vaikka sekä käyttöympäristö että hankinnan kohteen omat varusteet ja komponentit voivat muuttua elinkaaren aikana.

Elinkaariperiaatteeseen sisältyy esimerkiksi elinkaaren aikainen kunnossapito sekä suunnitelma mahdollisuudesta jatkaa elin­kaarta. Myös suunniteltu uudistaminen elinkaaren aikana on osa elinkaariperiaatetta. Esimerkiksi tietotekniikka vanhenee 5–8 vuodessa, ja tavallisesti ikääntyneen laitteen uusiminen on sekä taloudellisesti että toiminnallisesti paras ratkaisu. Tämä on otettava huomioon rakenneratkaisuissa.

Nr2 lisäpalalla

HKL:n 1970-luvun nivelvaunujen elinkaarta on jatkettu matalalattiaisella väliosalla.

Kaupunkiliikenteen synty

Kaupunkien liikenne ja kaupunkisuunnittelu perustuivat 1800-luvun puoliväliin jalankululle. Se oli valtaväestön liikkumis­keino, joka myös rajasi kaupunkien kokoa. Kaupunki ei voinut olla suurempi, kuin miten pitkälle pystyi kävelemään työhön noin 45 minuutin aikana.

1800-luvun puolivälistä 1900-luvun ensimmäiselle neljännek­selle kaupunkiliikenne ja kaupunkisuunnittelu perustuivat jouk­koliikenteeseen. Tämä alkoi rautatien keksimisestä. Rautatien avulla työväestö saattoi asua jopa noin 30 kilometrin etäisyydellä teollisuuslaitoksista ja satamista. Rautateitä rakennettiin myös kaupunkeihin. Lontoossa maailman ensimmäinen kaupunki­rau­tatie aloitti osittain maanalaisena 1863 ja New Yorkissa pila­reiden varassa toimivana ilmaratana 1867. Pian rautatien ideaa opittiin soveltamaan myös katuliikenteeseen raitiotien muodossa. Hevosvetoinen raitiotie oli aloittanut New Yorkissa jo 1832 ja Euroopassa Pariisissa 1853. Sähköraitioliikenne alkoi Berliinissä 1881 ja Lontoon maanalaisessa siirryttiin sähköön 1890.

Henkilöauto muutti kaupunkisuunnittelun

1900-luvun alkupuolella tulivat henkilöautot, ja autokaupungin periaate esitettiin jo 1930-luvulla modernismia edustavien kaupunkisuunnittelijoiden ideoissa. He uskoivat henkilöauton olevan liikenneongelmien ratkaisu, jolla ei ole minkäänlaisia haittoja. Joukkoliikennettä ei enää pääsääntöisesti tarvittaisi, mutta vähäinen joukkoliikenne kulkisi autoja varten tehdyillä teillä busseissa.

Toinen maailmansota siirsi autoilun yleistymisen Euroopassa 1950-lukuun. Toisaalta jälleenrakennus edisti autoilun mahdol­lisuuksia. Kaupungit laajenivat autoliikenteeseen perustuvan kaavoituksen muodossa, ja raitiotiet olivat kärsineet sodasta. Raitioteitä lopetettiin useissa kaupungeissa ja joukkoliikenteen päämuodoksi tuli bussi. Useissa Euroopan kaupungeissa ennus­tettiin väestön voimakasta kasvua ja ryhdyttiin suunnittelemaan metroja, joiden yhtenä etuna oli vapauttaa katutilaa henkilöautoille.

Kuva alla: Smith-Polvisen liikennesuunnitelma Helsinkiin vuodelta 1968 kuvastaa ajan henkeä. Laaja metroverkko teki tilaa autoilulle, jolle suunniteltiin mittavaa moottoritieverkkoa myös kantakaupungin kortteleita purkamalla.

Joukkoliikenteen uusi tuleminen

1970-luvulla katse kääntyi uudelleen joukkoliikenteeseen, kun ymmärrettiin, etteivät kaikkien autot mahtuneet kaupunkeihin, vaikka joukkoliikennettä oli siirretty maan alle tekemään tilaa autoilulle.

Joukkoliikenteen menestys ja kilpailukyvyn edellytykset olivat huonot, koska autoilua varten kaavoitettu uusi osa kaupunkia ei toimi hyvin joukkoliikenteellä. Kun matka aloitetaan autolla, sillä pyritään perille asti keskustaan, vaikka siihen ei ole tilaa. Tämä alettiin Euroopassa ymmärtää vasta 1980-luvulla, jolloin syntyivät ensimmäiset uudet kaupunkikeskustojen elvytys­rat­kai­sut, joiden perustana oli kevyen raideliikenteen käyttö perus­lii­ken­nemuotona. Yksi tunnetuimmista on Strassbourg, jossa vanha keskusta elävöitettiin uudelleen sulkemalla se autoilta, koska liikenne voitiin viedä kaupunkiin raitiotienä.

Joukkoliikenteen uusi tuleminen ilmenee Euroopassa mm. vilkkaana uusien raitioteiden perustamisena. Vuodesta 2000 on Euroopassa avattu 48 uutta raitiotiejärjestelmää ja niiden lisäksi vielä 4 uutta metroa eli katuliikenteestä täysin eristettyä kaupunkiraideliikennejärjestelmää.

Kuva alla: Euroopassa nykyisin käytössä olevien kaupunkiraideliikennejärjestelmien aloitukset vuosikymmenittäin.

Joukkoliikennekaupungin idea ja edellytykset

Onnistuneen joukkoliikennekaupungin kaavoituksellinen idea on mahdollisuudessa johtaa liikenne raideliikenteenä alueiden ytimiin. Autoliikenteenä tämä ei ole mahdollista turvallisuus­syis­tä. Näin voidaan jäsentää kaupunkitila ihmisten tilaksi kävely­alueena, jonne kuitenkin voidaan turvallisesti tuoda tehokas lii­ken­neväline. Liikenteellisesti voidaan siis yhdistää ulkosyöttöi­nen autoliikennekortteli ja sisäsyöttöinen joukkoliikennekortteli.

Kevyen maantasoisen raideliikenteen etuna on maanalaista tai muuta metroa eli täysin eristettyä raideliikennettä huomattavasti pienemmät investoinnit. Niiden ansiosta liikennetaloudellinen väestötiheys ja rakentamistehokkuus ovat suurkaupunkien kes­kus­toihin nähden alhaiset ja pohjoismainen kaupunkirakenta­mi­sen tapa on riittävä. Näin yhden pysäkin kattaman alueen koko on kohtalaisen pieni, jolloin vältetään epäviihtyisä rakentamisen mittakaava ja liian pitkät kävelyetäisyydet.

Kuva alla: Nykyaikaista esikaupunkiraitiotietä Karlsruhesta Saksasta 2000-luvulta. Nurmetettu raitiotie on korttelialueen sisällä asuinrakennusten pihojen puolella.

Kaupunkiliikenteen ominaisuuksia

Kaupunkiliikenteen perustana ovat ihmisen elämän vakiot. Vuorokausi- ja viikkorytmi asettavat ihmisen liikkumiselle puitteet. Päivittäin ihmisellä on aikaa enimmillään 1,5–2 tuntia. Työmatkaan käytetään 35–45 minuuttia yhteen suuntaan ja Helsingin seudulla tuossa ajassa kuljetaan suunnilleen 10 kilometriä.

Kaupunkilainen tekee keskimäärin 3–3,5 matkaa arkipäivää kohden. Puolet matkoista, lähes 2 matkaa tehdään henkilöautolla. Joukkoliikenteellä tehdään alle yksi matka, samoin kevyellä liikenteellä. Työmatkoja on keskimäärin 0,7 matkaa, asiointi- ja muita vapaa-ajan matkoja on lähes tuplaten, noin 1,2 matkaa. Työ- ja koulumatkojen määrä asukasta kohden on pysynyt noin 40 vuotta samana. Liikenne on lisääntynyt asiointi- ja vapaa-ajan matkoina. Lisääntyneet matkat tehdään pääasiassa henkilöau­tolla, eli liikenteen kasvu on tapahtunut pääasiassa henkilöautoi­lun lisääntymisenä.

Kuva alla: Päivittäisten matkojen tarkoitus ja kulkutapa pääkaupunkiseudulla vuonna 2000.

Suomessa joukkoliikenteen käytön osuus kasvaa kaupungin koon kasvaessa. Selittävänä tekijänä ovat rakentamisen tiheys ja etäisyydet. Mitä pienempi kaupunki, sen helpompi on liikkua joko kevyellä liikenteellä tai autolla, ja sitä suppeampi on tiiviin kaupunkimaisen rakentamisen alue. Pienissä kaupungeissa ruuhkaisuus ja pysäköintimahdollisuuksien puute eivät estä autolla asiointia keskustassa, toisaalta rakentamisen hajanaisuus tekee joukkoliikenteen taloudellisesti mahdottomaksi.

Kaupunkiliikenteen edellytykset luodaan tai turmellaan kaa­voi­tus­ratkaisuilla. Kun kaupan sallitaan keskittyä kauemmaksi kuin kävelyetäisyydelle asumisesta, luodaan auton käytön pakko. Ja kun auto hankitaan, sitä käytetään myös niihinkin matkoihin, joissa joukkoliikennekin olisi vaihtoehtona. Auton omistaminen myös edistää hajanaista asumismuotoa, jota on mahdoton palvella joukkoliikenteellä. Ylipäätään kaupungin toimintojen eriyttämien ja siihen ideaan perustuva kaavoitus estävät myös kevyen liikenteen käyttämisen päivittäiseen matkustamiseen.


Sivu on tehty 18.2.2004. Viimeisin päivitys 18.10.2017.

 
HENKILÖT
YHTEYSTIEDOT
PERUSTIETOA
TYÖT