tst_index

ETUSIVU

PALVELUT

HENKILÖT            In English

YHTEYSTIEDOT

PERUSTIETOA

TYÖTTampere


Helsinki


FinEst link


Kirja

 

Otsikkokuva

Toimimme verkostoperiaatteella, jossa kootaan kulloisenkin toimeksiannon mukainen konsulttiryhmä. Siten käytettävissä on aina parhaat saatavilla olevat resurssit.

Teemme työtä sekä suomalaisten että ulkomaisten asiantunti­joiden kanssa. Kansainvälisten yhteyksien ansiosta voimme tarjota osaamista ja kokemusta myös alueilla, joilla suomalaista kokemusta ei vielä ole. Tämä on erityisen tärkeätä kevyen raide­liikenteen ja kaupun­ki­el­vy­tyksen osalta, koska Suomessa ei ole toteutuneita tämän sektorin hankkeita.

Antero Alku, DI
Yrityksen omistaja

Antero Alku

Alku on toinen niistä suomalaisista, jotka ostavat raitiovaunuja. Alku on ostanut rai­ti­o­vau­nut Tam­pe­reel­le ja avusti Helsingin kaupungin liikennelaitosta sen viimeisimmässä rai­ti­o­vau­nu­hankinnassa. Alku on toiminut tilaajan asiantuntijana Tampereen kaupungilla myös rai­ti­o­tien infran hankinnassa ja me­neil­lään olevassa rakentamisessa. Alku on toiminut Tampereen kaupungin raitiotiehankkeessa 2010–2017.

Alkun osaaminen kattaa perusteellisesti raitiovaunujen ja raitio­tieinfran tekniikan, talouden ja hankinnan sekä hankintamuodot. Alku on perehtynyt myös hankinta- ja sopimus­ju­ri­diik­kaan ja menestynyt han­kin­ta­va­li­tus­ten käsittelyssä.

Alku on tutkinut joukkoliikenteen kehitystä 1980-luvun lopulta. Alku luennoi jatkuvasti kau­pun­ki­rai­de­lii­ken­tees­tä Tampereen Teknillisessä Yliopistossa ja Hämeen Ammatti­kor­kea­kou­lus­sa.

Vuonna 2002 Alku julkaisi kirjan Raitiovaunu tulee taas, joka selvittää yleistajuisesti kau­pun­ki­rai­de­lii­ken­teen viimeaikaista kehitystä. Vuonna 2007 Alku julkaisi kirjan Mennäänkö metrolla?, joka käsittelee joukkoliikennettä ja sen taloutta kokonaisuutena. 2011 Alku julkaisi artikkelin ”Raitioliikenteen mah­dol­li­suu­det kaupunkirakenteen tiivistämisessä ja eheyttämisessä” osana pääkaupunkiseudun Kau­pun­ki­tut­ki­mus- ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelmaa teoksessa ”Näkökulmia kaupunkirakenteen tii­vis­ty­mi­seen Helsingin seudulla”.

Alku aloitti 2005 tohtorin tutkintoon tähtäävät jatko-opinnot Teknillisen korkeakoulun (nykyään Aalto Yliopiston Insinööri­tieteiden korkeakoulu) Liikennelaboratoriossa sivuaineena yhdyskuntasuunnittelu. Alku on suorittanut opintoihin liittyen laajat yhdyskuntasuunnittelun kurssit. Väitöskirjan työnimenä on Joukkoliikenteen tarkoituksen­mukaisuuden arviointi. Työtilanteen vuoksi väitöskirjan valmistelu on viivästynyt.

Vuosina 2010–2013 Alku oli sähköisen liikkuvuuden tutkijana Aalto-yliopiston Insinööri­tie­tei­den korkeakoulussa SIMBe ja eSini-hankeissa. Näissä hankkeissa tutkittiin ajoneuvo­lii­ken­teen sähköistyksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia.


Sivu on tehty 31.1.2005. Viimeisin päivitys 12.4.2018.