ERITYISALANA JOUKKOLIIKENNE
 
KANSISIVU
 


Kaupunkiliikenteen asiantuntijapalvelut

Tarjoamme konsultointi- ja koulutuspalveuita kaupunki- ja joukkoliikenteen alueelta. Työmme perustana on uusin alan kansainvälinen tutkimustieto sekä kokemukset useista eri kaupungeista niissä toteutetuista liikenneratkaisuista.

Erityisosaamisemme on kevyessä raideliikenteessä, joukkoliikenteen käyttötaloudessa ja kaupunkitaloudessa sekä joukkoliikenteen liikenneympäristössä sekä detaljitasolla että kaavoitusratkaisuina.

Esimerkkejä palveuistamme

Tilaajan asiantuntija

Tilaajan asiantuntija on henkilö, joka avustaa hankintayksikköä, kuten kaupunkia tai kuntayhtymää, joukkoliikenteeseen liittyvässä hankinnassa. Asiantuntija tarjoaa tilaajan käyttöön hankintaan liittyvää osaamista, jota tilaajalla ei ole tai johon tilaajalla ei ole riittävästi resursseja. Asiantuntija auttaa tilaajaa hankinnan valmistelusta lähtien määrittelemään tilaajan tarpeita ja siten hankinnan laajuutta ja kohdetta. Hankinnan toteutuksessa asiantuntija avustaa kilpailutuksessa sekä ohjaa, valvoo ja tarvittaessa avustaa ja tukee toimittajaa hyvään lopputulokseen.

Tilaajan asiantuntija on tilaajan luottohenkilö, jonka tehtävä on valvoa tilaajan etua. Tilaajan apuna olevan ulkopuolisen asiantuntijan etu on, että hän tuntee alan mahdollisesti tilaajaa laajemmin, koska asiantuntijalla on kokemus muidenkin tilaajien hankkeista. Raideliikenteen yhteydessä erityinen etu on, että yksittäiset tilaajat tekevät hankintoja harvoin, mutta ulkopuolinen asiantuntija on jatkuvasti mukana hankkeissa ja omaa siten tuoreen kokemuksen.

Järjestelmäselvitykset

Liikennejärjestelmän perusselvitys on tutkimus liikennejärjestelmän toimivuudesta ja taloudesta kaupunkiympäristössä strategiatasolla. Selvitys voi sisältää vertailun erilaisten ratkaisujen kesken. Selvityksen lähtökohtana ovat alueen paikkatieto väestön asukas- ja työpaikkamääristä sekä asiointikohteista. Selvityksen tuloksena on kuvaus järjestelmän teknisistä perusratkaisuista, luonnos väylistä ja linjoista sekä arvio liikennetaloudesta ja vaikutuksesta kaupunkitalouteen. Toimeksiannon laajuudesta riippuen selvitykseen voi sisältyä myös muita arvioita, kuten ympäristövaikutukset ja maankäyttövaikutukset.

Kalustotekninen konsultointi

Asiantuntijapalvelua raideliikennekaluston teknisissä kysymyksissä, kuten kaluston perusrakenne ja -mitoitus, kapasiteetin optimointi ja toiminnalliseen rakenteeseen liittyvät kysymykset.

Kaupunkitaloudellinen arvio

Arvioidaan liikennejärjestelmän vaikutusta kaupunkitalouteen, kuten infrastruktuurin rakentamiskustannuksiin, maan ja kiinteistöjen arvoihin ja kaupungin kassavirtaan. Tuloksena on arvio liikennejärjestelmän kannattavuudesta sekä yhteiskuntatalouteen että kaupungin kassaan.

Järjestelmävertailu

Vertaillaan vaihtoehtoisia liikennejärjestelmiä sekä toimivuuden että talouden kannalta. Vertailu voidaan tehdä sekä erilaisten joukkoliikennejärjestelmien kesken että vertailemalla joukkoliikennettä ja yksityisautoilua joukkoliikenteen vaihtoehtona. Tuloksena on tilaajan valitseman kriteerin mukainen suositus liikennejärjestelmäksi.


Sivun päivitys 30.6.2014.

HENKILÖT
YHTEYSTIEDOT
PERUSTIETOA
TYÖT